Formálny rozbor

 

            Dielo Kým kohút nezaspieva je dráma, ktorá však svojou výstavbou nepripomína klasickú drámu. Skladá sa z dvoch dejstiev na rozdiel od klasických troch. Prvé dejstvo má osem výstupov a druhé dejstvo má päť výstupov. Expozícia je pretiahnutá na niekoľko dejstiev, nemáme na začiatku vysvetlenú situáciu, autor poskytuje len opis prostredia a postavy vystupujúce v jednotlivých výstupoch.. Situácia sa postupne odhaľuje a vstup do deja je in media res. Rozuzlenie je len čiastočné, pretože nemáme opísané prepustenie rukojemníkov, hoci to môžeme dedukovať.

            Kým kohút nezaspieva je psychologická dráma, pretože autorovi išlo hlavne o vykreslene postáv, ich charakterov či duševných pohnútok. Nie je to žiaden hybrid ako napríklad jeho tragifraška, dráma neobsahuje žiadne veseloherné prvky. Do popredia autor stavia postavy. Tie sa čitateľovi predstavujú cez ich repliky, cez ich názory a cez ich konanie. Dôležitú úlohu hrajú poznámky pre hercov uvedené v zátvorke. Podľa nich môžeme určiť ako sa postava tvári, akým spôsobom hovorí ku ostatným. Z nich môžeme taktiež dedukovať postoje postáv, či svoje slová myslí vážne alebo len ironicky. Pomáhajú vystihnúť povahu a charakter tej ktorej postavy.

            Pre postavy je charakteristická autorská reč. Cez rôzne typy postáv Bukovčan ukazuje svoje názory, reaguje na problémy, poprípade zastávajú alebo kritizujú určité postoje. Postavy sú typizované, pre každú jednu je dominantná a charakteristická určitá črta.

            Keďže dielo sa zakladá na dialógoch medzi postavami, je použitý bežný, každodenný, hovoroví jazyk. Preto repliky postáv obsahujú bežné, hovorové slová, ba aj vulgarizmy a iné expresívne slová. Táto dráma sa vyznačuje aj nedokončenými výpoveďami, apoziopézami, v takmer každej replike. Dôvodov, prečo ich autor použil, je viacero. Keď nejaká postava nedokončí myšlienku, Bukovčan necháva na čitateľovi, aby si domýšľal ako by mohla replika pokračovať. Taktiež slúžia na zdôraznenie faktov. Apoziopézy pridávajú dramatický efekt dielu, pretože sú to aj akési pauzy vo výpovedi a tie udržujú napätie. Na tento istý účel slúžia aj viacnásobné pomlčky nasledujúce za sebou. Robia vo výpovedi výraznú pauzu, ktorá zdôrazňuje vážnosť myšlienky, ktorú chce postava vysloviť. Dôležité slová sú medzerami roztiahnuté, aby na ne autor upozornil.

            V diele sa vyskytuje veľké množstvo citátov z biblie, náboženských motívov hlavne biblických symbolov. Aj názov diela v sebe ukrýva symboliku. Hlavným jeho symbolom, ktorý pochádza z biblie, je zrada. Ježiš predpovedal, jeden z apoštolov, Peter, ho tri krát zaprie a tým ho vlastne zradí. Ježišova predpoveď sa splnila a po treťom nepriznaní sa k Ježišovi kohút trikrát zaspieval. Počujete…? Kohút spieva… (Hrobové ticho, nepočuť nič – ten spev počulo iba Starcovo ucho.) (Vizionársky.) Stalo sa ako bolo napísané… Prvej, než kohút zaspieval, si zaprel… (Uhríkovi.) Zaprel si v sebe človeka…“54 Terezčák to už pred tým opakoval: „V evanjeliu je napísané: Prvej než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš…“55 Preto ho môžeme považovať za postavu paralelnú s Ježišom a Uhríka ako zradcu môžme považovať za Petra, prípadne až Judáša.